Ceník služeb s garantovanou nabídkou

Platný od 1. 8. 2022

Základní činnosti poskytované za cenu úkonu - 135,-Kč / 1hod.

pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu:

 • pomoc a podpora při podávání jídla, pití
 • pomoc při oblékání a svlékání, včetně speciálních pomůcek
 • pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík
 • pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru

pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:

 • pomoc při úkonech osobní hygieny (mytí, koupání, sprchování klienta v domácnosti)
 • pomoc při základní péči o vlasy a nehty
 • pomoc při použití WC

poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy:

 • zajištění stravy přiměřené době poskytování služby a odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování
 • pomoc při přípravě stravy, přiměřené době poskytování služby                                                      

zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:

 • doprovod (do zaměstnání, k lékaři, na orgány veřejné moci, veřejné služby, kulturu a zpět)
 • pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktů s rodinou, podpora při aktivitách   podporující sociální začleňování osob

sociálně terapeutické činnosti

 • činnosti, které vedou k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností
 • sebeobsluha, reminiscenční terapie, ergoterapie, trénink paměti

pomoc při uplatňování práv, oprávněného zájmu a při obstarávání osobních záležitostí

 • pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů
 • pomoc při vyřizování běžných záležitostí

výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

 • nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností
 • podpora při zajištění chodu domácnosti (běžný úklid a údržba domácnosti)

sociální poradenství

 • poskytujeme zdarma

Rozsah odlehčovacích služeb a výše úhrad je v souladu se Zákonem č. 108/2006Sb. o sociálních službách a v souladu s prováděcí vyhláškou č. 505/2006Sb. Hodinová částka je účtována za skutečný čas strávený poskytováním úkonů, snímané čtecím zařízením. Klient svým podpisem stvrzuje, že byl seznámen s výší úhrad za poskytované služby.

Schváleno 30. 6. 2022 Obecným zájmem, z. ú.