Jednání se zájemcem o službu

1. Definice zájemce o službu
2. Pravidla pro jednání se zájemcem o službu
2. 1. Kdo má oprávnění jednat se zájemcem
2. 2. Zjišťované informace o zájemci o službu
2. 3. Místo jednání

1. Definice zájemce o službu

Osoba spadající do cílové skupiny, která požaduje poskytnutí sociální služby, spolu s pracovníkem definuje svoje požadavky, osobní cíle.    
Osoba spadající do cílové skupiny, se kterou společně vyjednáváme, jak by měla služba vypadat, co od služby zájemce očekává, jaké cíle zájemce můžeme prostřednictvím služby naplňovat, zájemci sdělujeme informace o tom, jaké služby nabízíme, podmínky, rozsah a způsob poskytování služeb. 

2. Pravidla pro osobní jednání se zájemcem o službu

2. 1. Kdo má oprávnění jednat se zájemcem

 • oprávnění jednat se zájemcem o poskytování služeb má sociální pracovník, ředitelka, (popřípadě její pověřený zástupce)
 • jejich pravomocí je dojednávat termíny sociálních šetření, zjišťovat základní informace o zájemcích, provádět změny v osobních spisech o poskytování služeb
 • sociální pracovník, ředitelka (její pověřený zástup) znají specifika cílové skupiny, umí vést rozhovor, vyjednávat v rámci svých kompetencí, respektují individuální přání a osobní cíle zájemce, podporují jej ve formulování jeho osobních cílů a zajistí, aby zájemce rozuměl obsahu a účelu smlouvy
 • poskytovat základní informace o organizaci, rozsahu, způsobu poskytování služeb a cenách mají všichni pracovníci organizace
 • sociálního šetření se ze strany organizace účastní sociální pracovník, ředitelka (její pověřený zástup), klíčový pracovník (dovolují-li to provozní možnosti)
 • dále se jednání může účastnit v případech potřeby ze strany zájemce nebo přání zájemce ošetřující lékař, psycholog, logoped, zájemcem označené osoby blízké, zákonný zástupce
 • má-li zájemce obtíže v komunikaci (částečná nebo úplná hluchota, obtíže se zrakem či řečí) pracovnice přizpůsobí jednání situaci, tak aby informacím zájemce rozuměl, např.: použije psaný text (přizpůsobí velikost písma), stane-li se dotyčný klientem služeb je v osobním plánu dohodnut způsob komunikace, tak aby klientovi vyhovoval, viz níže popsaný postup 2.6. Metodické postupy s osobami s obtížemi v komunikaci

2. 2. Zjišťované informace o zájemci o službu

 • při prvním kontaktu se zájemcem o službu jsou zjišťovány tyto údaje: jméno zájemce, trvalé bydliště, tel. kontakt, zdali je poživatelem starobního nebo invalidního důchodu, zdali splňuje kritéria cílové skupiny
 • tyto údaje má právo zjišťovat každý pracovník organizace, který je zkontaktován zájemcem
 • pracovník je písemně zaznamená a předá sociálnímu pracovníkovi, ředitelce (jejímu pověřenému zástupu),
 • sociální pracovník, ředitelka (její pověřený zástup), dojednají se zájemcem místo a čas jednání (sociální šetření)

2. 3. Místo jednání

 • dojednávají sociální pracovník, ředitelka (její pověřený zástup), se zájemcem
 • místa jednání mohou být:
  a) v domácnosti zájemce
  b) v kanceláři pečovatelské služby nebo na jiném předem dohodnutém místě dle přání zájemce (v případě následné dohody o uzavření smlouvy o poskytování služeb je nutné před podpisem smluv a sestavením individuálního plánu zájemce osobní seznámení s místem poskytování služby)