Veřejný závazek

 1. Poslání organizace

 2. Cíle organizace

 3. Definice cílové skupiny klientů služeb

 4. Principy poskytování sociálních služeb

Obecný zájem, z.ú., se sídlem Gen. Govorova 575, Smiřice, provozovatel sociálních služeb ve městě Smiřice a v obcích v dojezdové vzdálenosti 20 kilometrů.  Nestátní nezisková organizace vznikla v říjnu 2003 zapsána u MVČR.

1. Poslání organizace

Posláním a dlouhodobým cílem organizace je poskytování sociálních služeb. Poskytovat takovou podporu, která klientům, umožní zůstat ve svém přirozeném prostředí a společenství a v maximální možné míře zachovat si svůj dosavadní způsob života a také poskytnout čas na nezbytnou regeneraci sil pečujícím osobám. Umožnit klientovi využívat místní instituce poskytující služby veřejnosti, setkávat se se svými blízkými, s místní komunitou. Poskytovat služby bezpečně, odborně, zachovávat a rozvíjet důstojný život klientů. Služby poskytujeme v domácnostech klientů služeb kvalifikovanými pracovníky.

2. Cíle organizace

 1. Poskytování sociálních služeb, dle platných norem, zákonů (Zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách). Naplňovat standardy kvality sociálních služeb, které jsou aktuálně zpracovávány a vydávány vnitřními směrnicemi organizace.

 2. Přispívat k rozvoji a zvyšování kvality poskytovaných služeb, odborného vzdělání všech pracovníků organizace a počtu spokojených klientů služeb.

 3. Uspokojovat potřeby klientů tak, aby mohli žít běžným způsobem života, na který jsou zvyklí, podporovat klienty v samostatnosti, nezávislosti a začleňování do společnosti.

 4. Přispívat ke zvýšení dostupnosti sociální služby lidem potřebným. Podpora a rozvoj funkčního systém spolupráce s městem Smiřice a s obcemi, ve kterých služby poskytujeme.

 5. Stabilní postavení v síti registrovaných poskytovatelů sociálních služeb v  Královéhradeckém kraji.

 6. Za účelem zajištění stabilního provozu a důstojných podmínek pro práci zaměstnanců a zainteresovaných osob organizace, získávání více zdrojové finanční podpory.

3. Definice cílové skupiny klientů služeb

Služby poskytujeme osobám od 18 let, které mají sníženou soběstačnost z důvodu tělesného nebo jiného zdravotního postižení, o které je jinak pečováno v jejich přirozeném prostředí a umožnit pečující fyzické osobě nezbytný odpočinek.

Služba není určena klientům:

 • kteří svým chováním ohrožují sebe a okolí, jsou pod vlivem návykových a omamných látek

 • kteří trpí nakažlivou nebo infekční chorobou nebo jsou v karanténě

4. Principy poskytování sociálních služeb

Tyto principy byly vytvořeny členy orgánů organizace Obecný zájem, z.ú. a byla přijata a schválena jako základní etická pravidla.

 1. Maximální podpora nezávislosti jedince
  Pracovníci organizace respektují individuální potřeby klientů a potřeby společnosti, každý klient se rozhoduje samostatně. Na zjišťování potřeb klienta, stanovení cílů a postupů jejich naplňování se podílí klient společně se sociálním pracovníkem,  klíčovým pracovníkem nebo vedoucím pracovníkem.

 2. Respektování hodnoty a důstojnosti, každé lidské bytosti
  Bez ohledu na původ, rasu, postavení, pohlaví, náboženství, věk, sexuální orientaci, postižení, náboženské vyznání respektujeme každého klienta.

 3. Podporujeme začleňování klienta do společnosti
  Podporujeme přirozené vztahové sítě, aby nedocházelo k sociálnímu vyloučení.

 4. Princip rovnosti a partnerství
  Přístup pracovníka ke klientovi služeb je stavěn na principu partnerství, spolupráce.

 5. Ochrana osobních údajů a diskrétnost
  Každý pracovník organizace je zavázán mlčenlivostí, tak aby maximálně chránil klienta před předsudky a nedošlo k negativnímu hodnocení v důsledku poskytování služeb. Diskrétností zajišťujeme ochranu zranitelným lidem.

 6. Neúplatnost
  Pracovníci organizace nepřijímají při práci osobně žádné dary, ze kterých by mohli mít osobní prospěch. Jednají čestně a důvěryhodně.

 7. Loajalita k organizaci
  Všichni pracovníci vystupují při dosahování cílů, naplňování poslání organizace jednotně, respektují rozhodnutí schválená v rámci organizace, řídí se vnitřními dokumenty, svým chováním nepoškozují pověst a zájmy organizace.