Žádost a smlouva o poskytování služby


Žádost o poskytování služby


Má-li zájemce o službu na základě získaných informací skutečně zájem o spolupráci s odlehčovací službou, vyplní sám nebo ve spolupráci se sociálním pracovníkem, případně ředitelkou organizace (nebo pověřeným zástupcem) Žádost o poskytování odlehčovací služby (formulář Žádost o poskytování služby).

Na základě vyplněné žádosti o poskytování služby se zájemce o službu stává žadatelem o službu. Následnou nedílnou součástí procesu je sociální šetření

Sociální šetření

Sociální šetření probíhá v domácnosti zájemce/žadatele nebo mimořádně na jiném smluveném místě v předem dohodnutý den a čas.

Při sociálním šetření metodou rozhovoru zjišťujeme základní informace o uchazeči, jeho potřebách, přáních, očekáváních a cílech. Sociální pracovník, ředitelka (její pověřený zástupce) zároveň zájemci/žadateli sděluje možnosti organizace, způsoby dosažení jeho cílů, a to s ohledem na schopnosti vnímání zájemce/žadatele. Výstupem ze sociálního šetření je Záznam o zjišťování sociální a životní situace, tento dokument je uložen v kanceláři sociálního pracovníka.


Žadatel společně s pověřenými pracovníky formulují cíle spolupráce na základě přáních, potřeb a schopností žadatele a dojednávají způsoby dosažení stanovených cílů. Společně tvoří prvotní individuální plán klienta. S ohledem na vlastní provozní možnosti se organizace snaží klientu vyjít maximálně vstříc, společně naplánují četnost a způsob poskytování služeb, který bude zájemci vyhovovat.

Zjišťované informace o zájemci:

Zjišťované informace o zájemci (jméno, příjmení, datum narození, trvalé bydliště, místo poskytování služby, telefon, rodinní příslušníci, záznam z průběhu šetření, zjištěný osobní cíl a navrhnutý způsob zajištění cílů spolupráce a další nepovinné údaje) jsou obsaženy na formulářích "Žádost o poskytování sociální služby, Záznam ze zjišťování sociální a životní situace, Vyhodnocení nepříznivé situace", tyto dokumenty jsou následně uloženy v kanceláři sociálního pracovníka.


Základní informace zjišťujeme, abychom mohli uzavřít Smlouvu o poskytování sociální služby. Nepovinné informace zjišťujeme pouze v případě, že je zájemce chce sdělit, abychom věděli, jak reagovat v případě náhlého zhoršení zdravotního stavu, jak se zájemcem/žadatelem jednat, jak k němu přistupovat, abychom službu poskytli maximálně kvalitně.


Odmítnutí žadatele o službu:

Odmítnutí žadatele probíhá dle "Pravidel pro neuzavření smlouvy o poskytování služeb", viz vnitřní směrnice č. 3/2010, a to pouze v případech uvedených v Zákoně č. 108/2006 Sb. o sociálních službách §91 odst. 3, sociální pracovník vydává "Oznámení o odmítnutí zájemce o službu dle § 91 odst. 3 zákona 108/2006 Sb." na předepsaném formuláři a eviduje ve složce Odmítnutí zájemci o službu, tato složka je umístěna v kanceláři sociálního pracovníka.


Byl-li zájemce/žadatel odmítnut z důvodu naplněné kapacity sociální služby je nadále evidován dle pořadí podání žádosti. V případě uvolnění kapacity je žadatel osloven sociální pracovníkem na předepsaném formuláři "Oznámení o uvolnění kapacity". V případě trvajícího zájmu je postupováno dle popisu jednání se zájemcem o službu s cílem doplnit veškeré sdělované a předávané informace. 

Smlouva o poskytování sociální služby:

Pokud se obě strany dohodnou na vzájemné spolupráci, je sociálním pracovníkem, ředitelkou organizace (jejím pověřeným zástupcem) sepsána Smlouva o poskytování odlehčovací služby.

Služba může být poskytována jedině na základě uzavřené smlouvy o poskytování pečovatelské služby.
Smyslem je přispět k vytvoření vztahů mezi klientem a posyktovatelem, které v co největší míře vyváží postavení obou stran. Smlouva slouží jako nástroj ochrany obou zúčastněných stran a prevence možných problémů.

Smlouva je podkladem pro vytvoření prvního osobního plánu klienta, který vytvoří klient a sociální pracovník při sociálním šetření.

Ujednání o cílech spolupráce, způsobu jejich naplňování a rozsahu služeb lze po dohodě měnit.
Smlouvy jsou uloženy v kanceláři ředitelky organizace, která má oprávnění nakládat se smlouvami.