Žádost a smlouva o poskytování služby

Obecný zájem, zapsaný ústav, Gen. Govorova 575, Smiřice 503 03, tel. 495 422 805, 731 185 873

SMLOUVA o poskytování odlehčovací služby

evidenční číslo:

uzavřeno mezi účastníky:

Obecný zájem, z. ú., Gen.Govorova 575, Smiřice 503 03

zastoupený:  Mgr. Ivetou Brzkovou  (poskytovatel odlehčovací služby)

 

a (uživatelem odlehčovací služby)

panem:

datum narození:   

trvalé bydliště:

adresa poskytování služby:

(nemusí se uvádět, pokud souhlasí s trvalým bydlištěm uživatele)

(dále jen uživatel)

uzavírají po vzájemném projednání a na základě stanovených osobních cílů uživatele níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Smlouvu:

I. Úvodní ujednání

Poskytování odlehčovací služby se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky MPSV č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a touto Smlouvou.

II. Druh sociální služby

Druh sociální služby: § 44 odlehčovací služba zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách

III. Osobní cíle uživatele

Uživatel chce prostřednictvím poskytovaných služeb naplňovat zejména tyto osobní cíle:

1.

Poskytovatel se zavazuje při poskytování výše uvedených služeb vycházet z osobních cílů a potřeb uživatele a přizpůsobit podle nich způsob poskytování a rozsah služeb. Osobní cíle uživatele jsou zaznamenány ve smlouvě a v individuálním plánu, který je součástí poskytování služby a uživatel se podpisem smlouvy zavazuje ke spolupráci na jeho tvorbě, aktualizacích a vyhodnocování. Uživatel může kdykoli požádat o změnu ve formulovaných osobních cílech a způsobech jejich naplňování. Poskytovatel je povinen dodatek doplnit o nové formulace zajistit jejich plnění v průběhu služeb.

Poskytovatel a uživatel se spolu dohodli, na základě osobního cíle stanoveného v článku III. této Smlouvy, na rozsahu poskytování základních a fakultativních úkonů odlehčovací služby a úhrady za ně, a to takto:

 

Základní služby, -----

Výše úhrady dle vyhlášky č. 505/2006 Sb.

Pomoc a podpora při podávání jídla a pití

120 Kč/1hod.

Pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek

120 Kč/1hod.

Pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík

120 Kč/1hod.

Pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru

120Kč/1hod.

Pomoc při úkonech osobní hygieny

120Kč/1hod.

Pomoc při základní péči o vlasy a nehty

120Kč/1hod.

Pomoc při použití WC

120Kč/1hod.

? Zajištění stravy přiměřené době poskytování služby a odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování

120Kč/1hod.

Pomoc při přípravě stravy přiměřené době poskytování služby

120Kč/1hod.

Doprovázení do školy, školského zařízení, k lékaři, do zaměstnání, na zájmové a volnočasové aktivity, na orgány veřejné moci, instituce poskytující veřejné služby

120Kč/1hod.

Pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začlenění osob

120Kč/1hod.

Socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začlenění osob

120Kč/1hod.

Pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů

120Kč/1hod.

Pomoc při vyřizování běžných záležitostí

120Kč/1hod.

Nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností

120Kč/1hod.

Podpora při zajištění chodu domácnosti

120Kč/1hod.

 

I. Rozsah a způsob poskytování odlehčovací služby

S účinností od na dobu neurčitou, od pondělí do pátku budou uživateli poskytovány jím vybrané odlehčovací úkony od 7,00hod. do 19,00hod., včetně svátků, v sobotu, neděli, včetně svátků od 7,00 hod. do 15,30 hod. dle  platného ceníku služeb pro daný rok, který je součástí smlouvy (příloha č. 1), a to na adrese trvalého bydliště nebo dohodnuté adresy místa poskytování služby.

Četnost, přibližný čas a dohodnutý způsob poskytování služeb je specifikován v individuálním plánu uživatele. Průběh a způsob poskytování služeb plánují vždy společně uživatel s poskytovatelem (?klíčovým pracovníkem) v individuálním plánu.

II. Místo a čas poskytování odlehčovací služby

Odlehčovací služba je poskytována ve městě Smiřice a obcích ve vymezeném regionu organizací přímo v domácnostech uživatelů (v místě trvalého bydliště, nebo dohodnuté adresy poskytování služby viz. uvedeno výše).

Poskytovatel bude uživateli zajišťovat:

 1. v jeho domácnosti, ve dnech Po - Pá v době od 7,00 - 19 hod., včetně svátků, v So, Ne v době od 7,00 – 15,30hod. včetně svátků. Dle frekvence a postupu specifikovaném v individuálním plánu.

IV. Výše úhrady a způsob platby

1. Celková výše úhrady bude účtována za skutečný čas strávený poskytováním úkonů, včetně času nezbytného k jejich zajištění. Pokud poskytování těchto úkonů, včetně času nezbytného k jejich zajištění netrvá celou hodinu, výše úhrady se poměrně krátí.  Čas a provedení úkonů uživatel stvrzuje svým podpisem v denní evidenci ve formuláři „evidence odpracovaných úkonů u uživatelů služeb“.

2. Platbu za poskytnuté služby provede uživatel za předcházející měsíc, a to na základě písemného dokladu, který vystaví poskytovatel. Po dohodě lze platbu provádět převodním příkazem na účet poskytovatele nebo hotově. Úhrada je splatná vždy do 15. dne v měsíci, a to, jak na účet organizace, tak platbou v hotovosti. Pokud tento den připadne na sobotu či neděli, posune se termín úhrady na nejbližší pracovní pondělí.

V. Způsob vyúčtování za služby

Poskytovatel předloží uživateli vyúčtování formou stvrzenky za odebrané služby zpracované dle denní evidence ve formuláři „evidence odpracovaných úkonů u uživatelů služeb“, kterou uživatel odsouhlasil. Na vyúčtování jsou jednotlivé úkony sečteny. Uživatel má právo na kontrolu, požaduje-li po dohodě, obdrží kopii formuláře „evidence odpracovaných úkonů u uživatelů služeb“.

 

VI. Ujednání o dodržování Vnitřních pravidel stanovených poskytovatelem pro poskytování služby

Uživatel prohlašuje, že byl seznámen s „Vnitřními pravidly stanovenými poskytovatelem pro poskytování odlehčovací služby“ – dále jen „Vnitřní pravidla“. Uživatel prohlašuje, že tato Vnitřní pravidla (příloha č. 2) mu byla předána v písemné podobě, že byl s těmito pravidly seznámen a plně jim porozuměl. Uživatel se zavazuje tato pravidla dodržovat. Poskytovatel si vyhrazuje právo Vnitřní pravidla jednostranně aktualizovat a uživatel je povinen se jimi řídit a dodržovat je.

VII. Výpovědní podmínky a výpovědní lhůty

Vypovědět Smlouvu lze za těchto podmínek:

Ze strany uživatele:

Na vlastní žádost. Uživatel je povinen požádat poskytovatele o ukončení Smlouvy minimálně 3 pracovní dny před požadovaným ukončením Smlouvy. Poskytovatel žádosti vyhoví a Smlouvu ukončí.

Ze strany poskytovatele:

a) uplynutím sjednané doby

b) nezaplatí-li za odebrané služby, neuhradí-li uživatel finanční plnění spojené s poskytováním odlehčovací služby ani v náhradní lhůtě, bude mu následující pracovní den po uplynutí lhůty Smlouva ukončena (pokud nebude v náhradní lhůtě dohodnuto jinak).

c) v případě opakovaného neodebrání služeb sjednaných ve smlouvě, neodebere-li uživatel službu tak, jak je sjednáno ve smlouvě opakovaně v  průběhu tří měsíců, je tato skutečnost brána, jako oboustranná dohoda o ukončení poskytování služeb, zrušení platnosti Smlouvy

d) přestal-li uživatel patřit do cílové skupiny – tuto skutečnost oznámí poskytovatel uživateli minimálně 1 týden (7 kalendářních dní) před zamýšleným ukončením Smlouvy. Lhůta začíná běžet následujícím dnem od prokazatelného doručení výpovědi uživateli na základě tohoto bodu.

e) umístění uživatele do jiného sociálního zařízení s trvalým pobytem nebo přestěhoval-li se natrvalo uživatel do nového bydliště, které je mimo dosah

působnosti poskytovatele. Smlouva je ukončena dnem, kdy se uživatel přestěhoval, nebo kdy poskytovatel tuto skutečnost zjistil.

f) v případě ohrožení zdraví nebo bezpečnosti pracovnice, a to uživatelem, osobami blízkými, domácími zvířaty nebo prostředím, kde je služba poskytována, má-li uživatel infekční onemocnění, které by závažným způsobem poškodilo zdraví nebo ohrozilo život pracovnice (např.: TBC, HIV/AIDS, hepatitida, spalničky, příušnice, zarděnky, pohlavní choroby), míra ohrožení je vždy konzultována s lékařem. Smlouva je ukončena dnem, kdy došlo k ohrožení pracovnice nebo kdy poskytovatel tuto skutečnost zjistil.

g) v případě ukončení činnosti organizace, s písemným oznámením 1 měsíc předem.

h) Nedodržuje-li uživatel Vnitřní pravidla stanovená poskytovatelem pro poskytování odlehčovací služby nebo porušuje-li Smlouvu v dalších ustanoveních, a to i přes písemné upozornění poskytovatele na nedodržování dohodnutých pravidel. Výpověď ze Smlouvy oznámí poskytovatel uživateli minimálně 1 týden (7 kalendářních dní) před zamýšleným ukončením Smlouvy.

Pokud dojde k ukončení péče ze strany poskytovatele dle bodu b), f), g) a h) je uživateli doporučen způsob dalšího řešení jeho nepříznivé sociální situace.

Proti rozhodnutí poskytovatele vypovědět uživateli Smlouvu se může uživatel odvolat do 15 dnů ode dne doručení výpovědi uživateli k výkonnému orgánu ústavu (správní radě Obecný zájem, z. ú., Gen. Govorova 575, 50303 Smiřice).

Z obou stran:

Dohodou – dohoda musí mít vždy písemnou podobu a musí obsahovat datum, ke kterému se obě strany dohodly o ukončení Smlouvy.

VIII. Pozastavení poskytování odlehčovací služby

Poskytování odlehčovací služby lze v těchto případech pozastavit:

 • a) při pobytu příjemce ve zdravotnickém zařízení
 • b) při přechodném pobytu uživatele na jiném místě než v místě sjednání, a to po dohodě s poskytovatelem

Obnovit poskytování pozastavené odlehčovací služby lze kdykoliv na základě osobního, telefonického nebo písemného oznámení.

IX. Doba platnosti Smlouvy

Uživatel a poskytovatel se dohodli, že odlehčovací služba bude na základě této

smlouvy poskytována od ………

Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem oboustranného podpisu. Platnost Smlouvy je na dobu neurčitou.

X. Zvláštní ujednání

 1. Uživatel souhlasí používat osobní a citlivé údaje pro komunikaci s ošetřujícím lékařem.

XI. Závěrečná ujednání

 1. Ujednání této Smlouvy lze měnit nebo doplnit pouze na základě písemného, vzájemně odsouhlaseného dodatku.
 2. Smlouva se vyhotovuje ve dvou originálech, z nichž uživatel obdrží jeden výtisk a jeden obdrží poskytovatel.
 3. Uživatel byl seznámen a výslovně souhlasí se shromažďováním a zpracováním všech výše uvedených osobních a citlivých údajů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, a to pro potřeby služby Obecný zájem, z. ú., a po dobu poskytování služby.
 4. Uživatel podpisem na této Smlouvě výslovně prohlašuje, že mu byly poskytovatelem služby při uzavření této Smlouvy poskytnuty všechny jím požadované informace, že rozumí obsahu a účelu Smlouvy, včetně příloh č. 1, 2, 3, které jsou nedílnou součástí této Smlouvy, a že bude dodržovat ustanovení daná v této Smlouvě a povinných přílohách.
 5. Uživatel svým podpisem stvrzuje, že byl seznámen s pravidly pro podávání a vyřizování stížností na kvalitu nebo způsob poskytování odlehčovací služby, které obdržel v písemné podobě, příloha č. 3.
 6. Strany prohlašují, že si tuto Smlouvu před jejím podpisem přečetly, Smlouvě a všem povinným přílohám rozumí, že Smlouva je v souladu s jejich pravou a svobodnou vůlí, nebyla uzavřena v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek a s obsahem Smlouvy bezvýhradně souhlasí, což stvrzují svými podpisy.
 7. V případě je-li uživatel zbaven částečně či plně způsobilosti k právním úkonům, smlouvu a další veškeré dokumenty spojené s poskytováním služeb podepisuje jeho ustanovený opatrovník (?? uživatel ne?), na základě předložení rozhodnutí okresního soudu.

Při jednání, uzavírání smlouvy s osobou, která podle lékařského posudku ošetřujícího lékaře není schopna sama jednat, uzavírat smlouvu je postupováno podle § 91/6 zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách.

 

Ve Smiřicích dne

…………………………………         ……………………………….

      podpis příjemce (uživatele)                    za poskytovatele